NOTA LEGAL


AVIS LEGAL

Eva Palet Gomà societat de nacionalitat espanyola amb domicili social situat en C/ ROGER DE FLOR, 33, 1º1ª, 08401, GRANOLLERS (BARCELONA) és la titular de la base de dades.
Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i / o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i li informem que té vostè dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel•lació de les seves dades, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol.licitud a l'adreça C/ ROGER DE FLOR, 33, 1º1ª, 08401, GRANOLLERS (BARCELONA)
Les dades sol.licitades són els estrictament necessaris per a la correcta identificació del remitent, dur a terme tasques bàsiques d'administració i docència. Eva Palet Gomà Insisteix en el seu compromís d'ús responsable i confidencial de les dades, garantint que les dades dels usuaris es tractaran d'acord amb les exigències legals, i que tan sols seran utilitzats per Eva Palet Gomà i les empreses del seu entorn de serveis amb el propòsit indicat.
Les dades recaptades són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i finalitats descrits. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Eva Palet Gomà el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

CONSENTIMENT DEL REMITENT

Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web o mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.

CLÀUSULA DE PRESA DE DADES

Totes les dades facilitades a través de formularis en suport paper, formularis electrònics i / o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i li informem que té vostè dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel.lació de les seves dades, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol.licitud a C/ ROGER DE FLOR, 33, 1º1ª, 08401, GRANOLLERS (BARCELONA). Mitjançant l'enviament dels formularis existents, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. Les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.
Les dades sol.licitades són els estrictament necessaris per a la correcta identificació del remitent, dur a terme tasques bàsiques d'administració i docència.
Les dades recaptades són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i finalitats descrits.
Eva Palet Gomà societat de nacionalitat espanyola amb domicili social situat en C/ ROGER DE FLOR, 33, 1º1ª, 08401, GRANOLLERS (BARCELONA) és la titular de la base de dades.


bottom