NOTÍCIES


8
1
2015

CONVENI UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA


El conveni que té El Centre de Logopèdia i Piscologia El Dau amb la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) ha permès la col·laboració d'alumnes que estan cursant un Màster de psicopatologia infantil en el nostre centre, sent un èxit per l'ajuda que han aportat a les famílies i a centres escolars.

20
1
2015

Grups HHSS


A part de la teràpia individual, en el Dau realitzem teràpia en grup quan les necessitats del nen/a ho requereixen. Actualment ja podem dir que tenim una àmplia experiència desenvolupant aquesta activitat i veient notables millores.

Els grups són formats segons les necessitats específiques de cada nen: són grups petits, de 2, 3 o 4 nens adaptant el grup segons l'edat, capacitats cognitives, interessos, etc...

L'objectiu és estimular la comunicació, el joc cooperatiu i les habilitats socio-emocionals.

Les sessions són d'una hora quincenalment.

Què són els grups d’intervenció?

És una manera d'intervenir en el nen mitjançant la interacció amb altres nens/es per poder afavorir i potenciar les habilitats de joc, interacció social i comunicació.

Segons la etapa evolutiva del nen o adolescent és necessari ajudar-lo a desenvolupar estratègies que li permetin adaptar-se al context social, saber-lo interpretar i poder donar les respostes apropiades en cada situació.

El joc és un dels principals mitjans de relació social pels nens. Afavoreix la interacció amb els altres i fomenta la capacitat de compartir interessos, activitats, etc., i així poder formar part d'un grup d'iguals i gaudir d'una bona adaptació que serà la base d'una sana autoestima.

El mitjà de relació evoluciona des del joc fins el desenvolupament del diàleg. Per a tenir una bona comunicació no només és suficient un llenguatge elaborat i estructurat, sinó que cal tenir unes habilitats comunicatives tals com la capacitat de poder captar el punt de vista de l’altre, saber captar les seves intencions i interessos, saber identificar i comprendre els gestos i expressions, etc...


OBJECTIUS DE TREBALL EN ELS GRUPS D'INTERVENCIÓ

Objectius bàsics:

• Desenvolupar la imaginació i la simbolització.
• Afavorir el joc funcional, simbòlic i cooperatiu.
• Identificar i comprendre emocions.
• Entendre les normes bàsiques de joc:
- Respectar torns.
- Respectar temps d’espera.

Habilitats emocionals:

• Conèixer els propis sentiments i expressar-los.
• Comprendre els sentiments dels altres.
• Saber expressar afecte.
• Tolerar altres punts de vista.

24
2
2015

ENTRENA LA LECTURA AMB EL MÈTODE GLIFING


·Des de casa amb l'ordinador
·Cada dia entre 15 i 30 minuts
·Entrenament amb format lúdic
·Seguiment individualitzat
·Assessorament continu

Amb el mètode Glifing, treballem els aspectos fonamentals del procés lector:
-Descodificació grafema-fonema
-Atenció i Memoria de treball
-Consciència fonológica
-Flexibilitat cognitiva
-Reconeixement de paraules
-Morfologia i sintaxi
-Integració en la lectura de textos
-Articulació i dicció
-Comprensió

El seguiment informatitzat permet que en tot moment els pares puguin saber com progressa l'entrenat.

Disminueixen els errors.
Augmenta la velocitat lectora.
Millora la comprensió.
Augmenta la memoria de treball.
Millora l'autoestima.
Actitud més favorable vers els estudis.

www.glifing.com

2
3
2016

NOVETATS en proves psicològiques


Des d'aquest passat mes de Gener ja estem treballant amb el WISC-V, que és la versió més recent de l'instrument d'avaluació de l'aptitud Intel·lectual més potent. Proporciona més informació, és més flexible i ha estat redissenyada per a donar una visió més amplia i precisa de le habilitats cognitives del nen i l'adolescent.
El WISC-V ens ofereix un perfil del funcionament intel·lectual del nen/adolescent, determinant quins són els seus punts forts i els punts febles per tal de poder millorar-los i/o potenciar-los.

També hem incorporat la NEPSY-II com a eina per a l'avaluació neuropsicológica infantil. Es tracta d'una bateria molt complerta que permet valorar sis dominis entre els 3 i 16 anys: Atenció i funcions executives, Llenguatge, Memoria i aprenentatge, Funcionament sensoriomotor, Processament visuoespacial, i Percepció i cognició social.bottom